a
  • Polis Mevzuat
  • Uncategorized
  • Görevden Uzaklaştırıldığı ve Alkollü Olduğu Bir Zamanda Meydana Gelen Olay Nedeniyle Meslekten Çıkarılma.

Görevden Uzaklaştırıldığı ve Alkollü Olduğu Bir Zamanda Meydana Gelen Olay Nedeniyle Meslekten Çıkarılma.

DANIŞTAY
12. Daire 2007/5084 E.N , 2009/6597 K.N.

Özet
TEKERRÜR HÜKMÜNÜN AMACINI AŞAR ŞEKİLDE İKİNCİ KEZ UYGULANAMAYACAĞI HAKKINDA.

İçtihat Metni
Temyiz isteminde Bulunan (Davacı) z…
Vekili : Av. …
Karşı Taraf : İçişleri Bakanlığı

İsteğin Özeti : Sivas İdare Mahkemesinin 13.4.2007 günlü E:2006/3058, K:2007/503 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hakimi: Müjgan Karyağdı
Düşüncesi : Davacı hakkında meslekten çıkarma cezası şeklinde verilen disiplin cezasında Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün “Tekerrür” konusunu düzenleyen 14. maddesinin esas alınmasında mevzuata ve disiplin hukuki ilkelerine uyarlık bulunmadığından kararın bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : E.Nur Necef

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MÎLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
Polis memuru olarak görev yapan davacının Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 7/D-6 ve 14. maddeleri gereğince meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 13.2.2006 günlü ve 34 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.

4-polis-meslekten-cikarma-edildi-561940af3f819Sivas İdare Mahkemesinin 13.4.2007 günlü E:2006/3058, K-.2007/503 sayılı kararıyla; davacının Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 7/D-6 maddesi kapsamında meslek mensuplarına ve amirlerine karşı hakaret ettiği açık olduğundan, bu fiili daha önce işlemiş olduğu durumu gözetilerek Tüzüğün 14. maddesi gereği bir üst ceza uygulanarak tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı; görevden uzaklaştırıldığı ve alkollü olduğu bir zamanda meydana gelen olay nedeniyle sonucu çok ağır olan bir disiplin cezasıyla cezalandırılmasında hukuka aykırılık olduğunu öne sürmekte ve İdare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 14. maddesinde “Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir eylem, işlem tutum veya davranışın cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde yenilenmesinde bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren değişik eylem, işlem tutum veya davranışlar nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında da bir derece ağır ceza verilir.” hükmü yer almıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 124. maddesinde öngörülen tekerrür müessesine paralel düzenleme getiren Tüzüğün 14. maddesinin incelenmesinden iki türlü tekerrür halinin gerçekleşmesi durumunda kamu görevlisine verilecek cezaların ağırlaştırılmasının öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Olayımızda davacıya uygulanan tekerrür hali ise 14. maddenin “disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir eylem, işlem, tutum veya davranışın cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde yenilenmesinde bir derece ağır ceza uygulanacağı yolundaki hükmü olup, bu bağlamda Tüzüğün 7/D-6 maddesinde düzenlenen “amir ve üstlerini dövme girişiminde bulunmak ya da hakaret etmek” eyleminden dolayı 19.1.2001 tarihinde 24 ay uzun süreli durdurma cezası olan davacının aynı eylemi 21.12.2003 tarihinde tekrar etmesi nedeniyle ve 14. maddenin uygulanması suretiyle 13.8.2004 tarihli Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırıldığı, daha sonra 11.6.2004 tarihinde amir ve üstlerine hakaret etmek eyleminden dolayı dava konusu işlem ile Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 7/D-6 maddesi gereğince 24 ay uzun süreli durdurma cezasıyla cezalandırılmasına ancak daha önceden de aynı suçtan disiplin cezasının bulunması nedeniyle Tüzüğün 14. maddesi uyarınca bir derece üst ceza olan meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırıldığı dosyanın incelenmesinden anlaşılmıştır.

Görüldüğü gibi olayımızda davacının Disiplin Tüzüğünün 7/D-6 maddesi kapsamında disiplin cezasıyla cezalandırılmasını gerektiren eyleminin 3. kez işlenmesi durumu mevcuttur.Bir başka deyişle ilk kez Tüzüğün 7/D-6 maddesi kapsamında ve 19.1.2001 tarihinde 24 ay uzun süreli durdurma cezasıyla cezalandırılan davacı,cezasının sicilden silinmesine ilişkin süre içinde bu davranışını yenilediği gerekçesiyle 13.8.2004 tarihinde Tüzüğün 7/D-6 maddesi ile 14. maddesinin tatbiki suretiyle 24 ay uzun süreli durdurma cezasının bir üst cezası olan meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmıştır.Uyuşmazlık konusu olayda davacının bu davranışını 3. kez yenilenmesi durumu mevcut olup, daha önce aynı eylemi nedeniyle cezalandırılması nedeniyle tekrar tekerrür hükmünün uygulanmasının mevzuatta dayanağı bulunmamaktadır.

Davacının 3. kez işlediği bu eylemi nedeniyle ancak eyleminin karşılığı olarak Tüzüğün 7/D- 6 maddesi kapsamında 24 ay uzun süreli durdurma cezasıyla cezalandırılacağı açıktır.Aksi halde ilgililerin Tüzüğün disipline aykırı eylemlerin yenilenmesinde verilecek cezaları ağırlaştıran 14. maddesinin ve disiplin hukukunda yer alan tekerrür müessesinin amacını aşar şekilde ve tekerrür hükmünün ikinci kez uygulanması suretiyle birden fazla ağırlaştırıcı ceza ile cezalandırılmaları söz konusu olur ki bu durumun disiplin hukuku ilkelerine uyarlık göstermeyeceği tartışmasızdır.

Bu nedenle Disiplin Tüzüğü’nün 14. maddesi uygulanarak davacıya verilen meslekten çıkarma cezasında ve bu husus gözardı edilerek verilen idare mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Sivas İdare Mahkemesinin 13.4.2007 günlü E:2006/3058, K:2007/503 kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin l/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine 24.11.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Yorum yapanlar sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

Sıradaki haber:

Memur iken Mahkumiyeti Nedeniyle Memur Olma Şartını Yitirdiğinden Söz Edilemeyeceği Hakkında Karar.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.